top of page

Fundacja Wiem i Umiem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wiemiumiem.pl.

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

 • Data publikacji strony internetowej: 

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-22

​Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy. 

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-08-22

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-08-22

 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

  Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji

 • Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 • Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Fundacja Wiem i Umiem z siedzibą w Gdyni (kod pocztowy: 81-500) przy ul. Łęczyckiej 3, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386251, NIP 5862276122, REGON 221605663

 • E-mail: biuro@wiemiumiem.pl

  Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie w innej alternatywnej formie.
  Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  Skargi i odwołania:
  Na niedotrzymanie tych terminów, odmowę realizacji żądania lub niezadowalającą odpowiedź, jak również na brak dostępności cyfrowej można złożyć skargę (odwołanie) do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Fundacji Wiem i Umiem

 • Adres: Fundacja Wiem i Umiem z siedzibą w Gdyni (kod pocztowy: 81-500) przy ul. Łęczyckiej 3, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386251, NIP 5862276122, REGON 221605663

 • E-mail: biuro@wiemiumiem.pl
  Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna
  Fundacja nie posiada siedziby, w której prowadziłaby działalność w sferze zadań publicznych wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Działania Fundacji prowadzone są w innych lokalizacjach, zależnych od realizowanego projektu.
  Fundacja nie zapewnia dostępności tłumacza języka migowego.

bottom of page